Skip to main content

Privacyverklaring Werving

EU & EER & Zwitserland & VK

ingangsdatum: Augustus 2020

Als onderdeel van zijn wervingsactiviteiten verzamelt en verwerkt Leggett & Platt, Incorporated en zijn in de EU, de EER (Europese Economische Ruimte), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven (gezamenlijk het Bedrijf, 'Leggett & Platt', 'wij', 'ons' of 'onze' genoemd) uw persoonlijke informatie (d.w.z. gegevens die in verband kunnen worden gebracht met/toegeschreven kunnen worden aan een individuele persoon, 'Persoonsgegevens'). We hechten veel belang aan de privacy en bescherming van uw Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring Werving informeert u als kandidaat over waarom en hoe we uw Persoonsgegevens tijdens en na uw sollicitatie verwerken in overeenstemming met de hoge standaarden van de toepasselijke wetten en regels m.b.t. gegevensbescherming. Deze informatie heeft onder meer betrekking op de volgende aspecten: met wie we uw Persoonsgegevens delen, hoe lang we ze bijhouden en welke rechten u heeft m.b.t. de verwerking ervan.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?

  Het Bedrijf is de verwerkingsverantwoordelijke, de instantie die uw Persoonsgegevens verzamelt en beslist waarom en hoe ze uw Persoonsgegevens verwerkt.

  Als meer dan één bedrijf van Leggett & Platt verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, bezorgt de betrokken Privacycontactpersoon uw vraag aan het betrokken bedrijf van Groep Leggett & Platt dat hoofdverantwoordelijke is. Gewoonlijk is dit het bedrijf van Groep Leggett & Platt waarbij u rechtstreeks solliciteerde. Als u nog vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in Hoofdstuk 10.

 2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

  We verzamelen de volgende types Persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie:

  • Persoonlijke informatie (bijv. uw achternaam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en foto)
  • Informatie m.b.t. opleiding (bijv. uw opleidingsgeschiedenis, relevante vaardigheden en diploma's)
  • Informatie m.b.t. uw werk (bijv. uw beroepsverleden en relevante ervaring)
  • Informatie m.b.t. wettelijke aspecten (bijv. uw werk- of verblijfsvergunning)

  We verzamelen geen gevoelige Persoonsgegevens over u (bijvoorbeeld m.b.t. uw gezondheid, ras of etnische afkomst of politieke standpunten). Als we dergelijke gevoelige Persoonsgegevens moeten verwerken voor het wervingsproces (bijvoorbeeld gegevens over eventuele handicaps om een geschikte werkomgeving te voorzien), doen we dit in strikte naleving van de toepasselijke wetten en regels inzake gegevensbescherming.

  Globaal gezien winnen we de hierboven vermelde Persoonsgegevens rechtstreeks bij u in (bijvoorbeeld wanneer u ons deze informatie verschaft heeft als onderdeel van uw sollicitatiebrief of uw CV, of tijdens een interview). In bepaalde scenario's winnen we daarnaast Persoonsgegevens over u in afkomstig uit andere bronnen, zoals referenties van vorige werkgevers en informatie van dienstverleners inzake achtergrondonderzoeken, indien dit wettelijke toegelaten is of als het om vrij toegankelijke informatie gaat. In dat geval doen we dit in strikte naleving van de toepasselijke wetten en regels inzake gegevensbescherming.

 3. Voor welke doeleinden verzamelen we uw Persoonsgegevens?

  We verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om uw wervingsbestand aan te maken en aan te vullen en uw sollicitatie te beheren en te raadplegen (bijvoorbeeld om te evalueren en te bevestigen dat u geschikt bent voor de positie waarvoor u gesolliciteerd heeft);
  • Om onze wervingsprocessen te documenteren, te analyseren en te verbeteren (bijvoorbeeld door wervingsstatistieken bij te houden);
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld financiële en administratieve verplichtingen of om te controleren of u in aanmerking komt om te werken);
  • Voor interne of externe onderzoeken, wanneer dit nodig is ter beoordeling of preventie of om actie te ondernemen in het kader van illegale activiteiten, vermoede fraude of situaties die een potentieel gevaar inhouden voor personen of onze eigendommen;
  • Om rechtsvorderingen in te stellen, te doen afdwingen of ons ertegen te verdedigen;
 4. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

  Om uw wervingsproces te beheren, delen we uw Persoonsgegevens intern met leden van de afdeling Personeelszaken, interviewers die betrokken zijn bij het wervingsproces en managers in afdelingen met een vacature, en in elk geval uitsluitend indien toegang tot uw Persoonsgegevens nodig is om hun functie uit te oefenen.

  Daarnaast, en alleen wanneer dit nodig is met het oog op de hierboven vermelde doeleinden, zullen we uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers:

  • Externe agenten, dienstverleners en adviseurs (bijvoorbeeld in verband met IT-diensten, nalevings- en achtergrondcontroles, medische onderzoeken, betalingen, juridisch advies of postdiensten);
  • Rechtshandhavingsinstanties, overheidsorganen of rechtbanken indien dit nodig is om de geldende wetten na te leven;

  We onthullen uw Persoonsgegevens niet aan partijen die niet gemachtigd zijn om ze te verwerken.

 5. Op welke wettelijke basis verwerken we uw Persoonsgegevens?

  We gebruiken de volgende wettelijke basis om uw Persoonsgegevens te verwerken:

  • Uw instemming, wanneer dit vereist is volgens de toepasselijke wetten en regels inzake gegevensbescherming; in dergelijke gevallen vragen we u afzonderlijk om uw toestemming;
  • Wanneer we deze gegevens moeten verwerken om te kunnen beslissen om met u een tewerkstellingsrelatie aan te gaan;
  • Naleving van wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn (we zijn bijvoorbeeld wettelijke verplicht om uw werk- en verblijfsvergunning te controleren);
  • Voor bepaalde functies zijn we verplicht om informatie in te winnen over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen. In dat geval doen we dit uitsluitend om te voldoen aan onze verplichtingen en om specifieke rechten te doen gelden met betrekking tot tewerkstelling; en
  • Indien de verwerking nodig is in het kader van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld om ons te beschermen tegen schade door het voorkomen of detecteren van illegale activiteiten, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen, of om onze wervingsprocedures te analyseren en te verbeteren), tenzij we in een beoordeling geval per geval oordelen dat onze belangen ondergeschikt zijn aan uw belangen of fundamentele rechten of vrijheden.
 6. Waar worden uw Persoonsgegevens verwerkt?

  Uw Persoonsgegevens kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie ('EU') en de Europese Economische Ruimte ('EER') verwerkt worden door de Groep Leggett & Platt.

  Opmerking: de lidstaten van de EU / EER en andere landen hebben allemaal verschillende wetten inzake de bescherming van Persoonsgegevens. Wanneer uw Persoonsgegevens overgebracht worden van uw eigen land naar een ander land, kunnen de wetten en regels die uw Persoonsgegevens beschermen in het land waarnaar uw Persoonsgegevens worden overgebracht afwijken (of minder bescherming bieden) van die van uw land van verblijf. De omstandigheden waarin rechtshandhavingsinstanties toegang krijgen tot Persoonsgegevens varieert bijvoorbeeld van land tot land.

  Als u een inwoner bent van de EU of de EER en uw Persoonsgegevens overgebracht worden buiten de EU of de EER, verzekeren we dat de ontvanger van de Persoonsgegevens een gepast gegevensbeschermingsniveau biedt, in het bijzonder door passende garanties te implementeren, zoals de EU-modelcontractbepalingen.

 7. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

  Het Bedrijf neemt gepaste technische en organisationelle veiligheidsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen accidente(e)l(e), onwettig(e) of ongemachtigd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik. Al onze medewerkers en contractuele partners zijn gebonden aan geheimhouding en mogen uw Persoonsgegevens uitsluitend raadplegen op basis van het 'need-to-know'-beginsel (de informatie wordt enkel gegeven indien dat absoluut noodzakelijk is).

 8. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

  We bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens werden verzameld of om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Daarna verwijderen we uw Persoonsgegevens.

  Als uw sollicitatie onsuccesvol is, bewaren we uw Persoonsgegevens tot 6 maanden nadat u werd ingelicht over onze beslissing in het kader van onze legitieme belangen (bijv. om indien nodig te bewijzen dat we de wet nageleefd hebben). Als uw sollicitatie succesvol is, worden de tijdens het wervingsproces verzamelde Persoonsgegevens over u overgebracht naar uw persoonlijk bestand, waar ze bewaard worden voor de duur van uw tewerkstelling. Als uw sollicitatie onsuccesvol is en we uw Persoonsgegevens willen bewaren met het oog op toekomstige vacatures, vragen we expliciet uw toestemming om uw gegevens langer dan 6 maanden te bewaren.

 9. Wat zijn uw rechten inzake uw Persoonsgegevens?

  Voor zover de toepasselijke wetten en regels inzake gegevensbescherming dit toelaten, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

  • Verzoeken om het aanvullen of corrigeren van uw Persoonsgegevens, zodat ze steeds correct blijven;
  • Uw Persoonsgegevens verkrijgen in elektronisch formaat;
  • Verzoeken om de verwijdering van uw Persoonsgegevens indien ze niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden;
  • De verwerking van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken, bijvoorbeeld wanneer u de correctheid van uw Persoonsgegevens heeft aangevochten, voor de periode die nodig is om de correctheid ervan te controleren;
  • Uw toestemming tot verwerking van uw Persoonsgegevens op elk moment intrekken, zonder invloed op de wettelijkheid van de verwerking die gebaseerd is op toestemming voor de intrekking ervan.

  In de mate waarin we uw Persoonsgegevens verwerken op basis van onze in Hoofdstuk 5 vermelde legitieme belangen, heeft u het recht om zich te verzetten tegen de verwerking op basis van specifieke gronden die verband houden met uw situatie. In dat geval verwerken we uw Persoonsgegevens niet langer, tenzij we dwingende wettelijke redenen hebben voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  U kunt de hierboven vermelde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen aan de contactpersoon werving vermeld in Hoofdstuk 10 hieronder, met vermelding van uw naam, het Leggett & Platt bedrijf waarbij u solliciteerde, uw e-mailadres en een beschrijving van uw verzoek.

  Als u meent dat we onze verplichtingen volgens de toepasselijke wetten en regels inzake gegevensbescherming niet hebben nageleefd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 10. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

  Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring Werving of over de manier waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons Team Privacy en Gegevensbescherming via privacy@leggett.com.

  U kunt het bedrijf ook schrijven via:

  L&P Automotive Europe Headquarters GmbH
  Attn: Data Protection Officer
  Frankenstrasse 150A
  90461 Nürnberg
  Duitsland

  of

  Leggett & Platt, Incorporated
  Attn: Associate General Counsel – Privacy & Data Protection
  No. 1 Leggett Road
  Carthage, Missouri 64836
  VS