Skip to main content

Databeskyttelseserklæring for rekruttering

EU & EØS & Schweiz og det Forenede Kongerige

ikrafttrædelsesdatoen: August 2020

Som en del af sine rekrutteringsaktiviteter, indsamler og behandler Leggett & Platt, Incorporated og dets selskaber beliggende i EU, EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), Schweiz og det Forenede Kongerige (samlet benævnt selskabet, “Leggett & Platt”, “vi”, “os” eller “vores”) dine personoplysninger (dvs. oplysninger, som kan knyttes/henføres til en enkeltperson, “personoplysninger”). Fortroligheden og beskyttelsen af dine personoplysninger er af stor betydning for os.

Denne Databeskyttelseserklæring for rekruttering informerer dig som ansøger om, hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger under og efter din jobansøgning i overensstemmelse med de høje standarder i gældende databeskyttelseslove og -forordninger. Dette omfatter oplysninger om hvem vi deler dine personoplysninger med, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med behandlingen.

 1. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

  Selskabet er den dataansvarlige, hvilket betyder, at selskabet er den enhed, der indsamler dine personoplysninger og beslutter hvorfor og hvordan dine personoplysninger skal behandles.

  Hvis mere end ét Leggett & Platt-selskab er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, vil den respektive kontaktperson for databeskyttelse videresende din henvendelse til det relevante selskab af Gruppe Leggett & Platt, der er hovedansvarlig. Dette vil som regel være det selskab af Gruppe Leggett & Platt, som du ansøgte hos direkte. Vi beder dig om at rette eventuelle spørgsmål, som du måtte have, direkte til de kontaktoplysninger, der er angivet i Afsnit 10.

 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

  Vi indsamler de følgende typer af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning:

  • Personlige oplysninger (f.eks. dit efternavn, fornavn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse og billede)
  • Uddannelsesrelaterede oplysninger (f.eks. uddannelse, relevante færdigheder og diplomer)
  • Jobrelaterede oplysninger (f.eks. tidligere ansættelse og relevant erfaring)
  • Oplysninger i forhold til juridiske anliggender (f.eks. arbejds- eller opholdstilladelse)

  I henhold til fast praksis, indsamler vi ikke eventuelle følsomme personoplysninger om dig (f.eks. oplysninger om helbred, race eller etnisk oprindelse eller politiske meninger). Hvis der er behov for, at vi behandler sådanne følsomme personoplysninger med henblik på rekrutteringsprocessen med dig (for eksempel, hvor vi skal kende til eventuelle handicap for at tilvejebringe et passende arbejdsmiljø), behandler vi kun sådanne følsomme personoplysninger i streng overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -forordninger.

  Generelt indsamler vi de ovennævnte personoplysninger direkte fra dig (for eksempel, da du tilvejebragte disse oplysninger som en del af dit ansøgningsbrev, dit CV eller under en jobsamtale). I visse tilfælde, vil vi også indsamle dine personoplysninger fra andre kilder, såsom referencer leveret af tidligere arbejdsgivere, oplysninger fra udbydere af baggrundstjek, hvis juridisk gældende, eller offentlige oplysninger. Hvis det er tilfældet, vil vi gøre dette i streng overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -forordninger.

 3. Til hvilke formål indsamler og behandler vi dine personoplysninger?

  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til de følgende formål:

  • Til at oprette og vedligeholde din personlige rekrutteringsoptegnelse og til at administrere og vurdere din ansøgning (for eksempel, til at evaluere og bekræfte din egnethed til den stilling, som du har søgt om),
  • Til at dokumentere, analysere og forbedre vores rekrutteringsproces (for eksempel, ved at føre rekrutteringsstatistikker),
  • Til at opfylde juridiske forpligtelser (f.eks. finansielle og administrative forpligtelser eller til at kontrollere din berettigelse til at arbejde),
  • Interne eller eksterne undersøgelser, hvis det er nødvendigt for at vurdere, forebygge eller gribe ind over for ulovlige aktiviteter, mistanke om svig, situationer med potentielle trusler mod sikkerheden af enhver person eller vores aktiver,
  • Til at fastlægge, håndhæve eller forsvare mod retskrav,
 4. Hvem har adgang til dine personoplysninger?

  For at administrere din rekrutteringsproces, deler vi dine personoplysninger internt med medlemmer af HR-afdelingen, interviewere, der er involveret i rekrutteringsprocessen og ledere i afdelinger med en ledig stilling, og i hvert tilfælde, kun hvis adgang til dine personoplysninger er nødvendig med henblik på udførelsen af deres roller.

  Derudover, og kun når det er nødvendigt med henblik på at opfylde de ovennævnte formål, videregiver vi dine personoplysninger til de følgende modtagere eller kategorier af modtagere, alt efter omstændighederne:

  • Tredjepartsagenter, tjenesteudbydere og rådgivere (for eksempel, i forbindelse med IT-tjenester, kontrol af overholdelse, baggrundstjek, lægeundersøgelser, betalinger, juridisk rådgivning eller posttjenester);
  • Retshåndhævende myndigheder, offentlige myndigheder eller domstole, hvis nødvendigt for at overholde gældende love.

  Vi videregiver ikke dine personoplysninger til eventuelle parter, der ikke er autoriserede til at behandle dem.

 5. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

  Vi bruger det følgende retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger:

  • Dit samtykke, hvis det er påkrævet i henhold til gældende databeskyttelseslove og -forordninger. I et sådant tilfælde, vil vi særskilt bede om dit samtykke;
  • Hvis behandlingen er nødvendig for at vi kan træffe en beslutning om, hvorvidt vi vil oprette et ansættelsesforhold med dig;
  • Overholdelse af juridiske forpligtelser, som vi er underlagt (for eksempel, hvis vi er juridisk forpligtede til at kontrollere din arbejds- og opholdstilladelse);
  • For nogle roller, er vi forpligtede til at søge oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Hvis dette er tilfældet, vil vi kun gøre det, fordi det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores forpligtelser og udøve bestemte rettigheder i forhold til ansættelse; og
  • Hvis behandlingen er nødvendig med henblik på vores legitime interesser (såsom for at beskytte os mod skade ved at forhindre eller påvise ulovlige aktiviteter, for at fastlægge, udøve eller forsvare mod retskrav, eller for at analysere og forbedre vores rekrutteringsprocesser), medmindre vi vurderer fra sag til sag, at vores interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.
 6. Hvor behandles dine personoplysninger?

  Dine personoplysninger kan både behandles i og uden for Den Europæiske Union (“EU”) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) af Gruppe Leggett & Platt.

  Bemærk venligst, at EU/EØS-medlemsstater og andre lande alle har forskellige love vedrørende beskyttelsen af personoplysninger. Når dine personoplysninger overføres fra dit eget land til et andet land, kan de love og regler, der beskytter dine personoplysninger i det land, som dine oplysninger overføres til, være anderledes (eller mindre beskyttende) end dem i dit bopælsland. For eksempel, kan de omstændigheder, hvorunder retshåndhævende myndigheder kan få adgang til personoplysninger, variere fra land til land.

  Hvis du er bosiddende i EU eller EØS, og dine personoplysninger overføres uden for EU eller EØS, vil vi sikre, at modtageren af personoplysningerne sikrer en tilstrækkelig grad af databeskyttelse, især ved at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger såsom EU's standardkontraktsbestemmelser.

 7. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

  Selskabet opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret tilintetgørelse, tab, ændring, adgang, videregivelse eller anvendelse. Alle vores medarbejdere og kontrahenter er bundet af tavshedspligt og må kun behandle dine personoplysninger på streng behovsbasis (’need-to-know’).

 8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

  Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet eller for at opfylde vores juridiske forpligtelser. Bagefter sletter vi dine personoplysninger.

  Hvis du får afslag på din jobansøgning, opbevarer vi dine personoplysninger i vores optegnelser i op til 6 måneder efter at du har modtaget meddelelse om vores beslutning med henblik på legitime interesser (f.eks. for at påvise overholdelse af loven, hvis nødvendigt). Hvis din jobansøgning accepteres, bliver dine personoplysninger, der blev indsamlet under rekrutteringsprocessen overført til din personalemappe og opbevaret under din ansættelse. Hvis du får afslag på din ansøgning, og vi ønsker at beholde dine personoplysninger i forbindelse med fremtidige jobtilbud, vil vi udtrykkeligt bede om dit samtykke til at opbevare dine oplysninger i en periode på længere end 6 måneder.

 9. Hvad er dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger?

  I det omfang tilladt ved gældende databeskyttelseslove og -forordninger, har du de følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger:

  • Anmode om opdateringen eller berigtigelsen af dine personoplysninger, så de altid er rigtige,
  • Modtage dine personoplysninger i et elektronisk format,
  • Anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til de ovenfor angivne formål,
  • Begrænse behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder, for eksempel, hvis du har anfægtet rigtigheden af dine personoplysninger, i den periode, der gør det muligt for os at kontrollere rigtigheden af oplysningerne,
  • Trække dit samtykke tilbage til enhver tid, hvis dine personoplysninger behandles med dit samtykke, uden at påvirke lovligheden af behandling baseret på samtykke, før dets tilbagetrækning.

  I tilfælde af, og i det omfang, at vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser, som angivet i Afsnit 5, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af specifikke årsager, der vedrører din bestemte situation. I sådanne tilfælde vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi har tvingende legitime årsager til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

  Du kan udøve ovennævnte rettigheder ved at sende en anmodning til rekrutteringskontaktpersonen eller til kontaktpersonen angivet i afsnit 10 nedenfor og angive dit navn, Leggett & Platt-selskabet, som du ansøgte hos, din e-mailadresse og en beskrivelse af din anmodning.

  Hvis du mener, at vi ikke har overholdt vores forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslove og -forordninger, har du ret til at indgive en klage til en kompetent databeskyttelsesmyndighed.

 10. Hvordan kan du kontakte os?

  Hvis du har eventuelle spørgsmål om denne Databeskyttelseserklæring for rekruttering eller hvordan vi bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesteam via privacy@leggett.com.

  Du kan også skrive til selskabet på:

  L&P Automotive Europe Headquarters GmbH
  Attn: Data Protection Officer
  Frankenstrasse 150A
  90461 Nürnberg
  Tyskland

  eller

  Leggett & Platt, Incorporated
  Attn: Associate General Counsel – Privacy & Data Protection
  No. 1 Leggett Road
  Carthage, Missouri 64836
  USA