Skip to main content

Obavijest o zaštiti privatnosti pri zapošljavanju

EU, EGP te Švicarska i UK

stupanja na snagu: Kolovoz 2020

Kao dio svojih aktivnosti pri zapošljavanju, Leggett & Platt, Incorporated i njegove tvrtke s poslovnim nastanom u EU-u, EGP-u (Europskom Gospodarskom Prostoru), Švicarskoj i Ujedinjenoj Kraljevini (u daljnjem tekstu: tvrtka, „Leggett & Platt”, „mi”, „nas” ili „naš”) prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (tj. podatke koji se mogu povezati s nekom pojedinačnom osobom ili pripisati njoj, „osobni podaci”). Privatnost i zaštita Vaših osobnih podataka od velike nam je važnosti.

Ova Vas Obavijest o zaštiti privatnosti pri zapošljavanju obavještava kao kandidata za posao o tomu zašto i na koji način obrađujemo Vaše Osobne podatke tijekom i nakon Vaše prijave za posao uz primjenu najviših standarda zakona i propisa o zaštiti podataka koji su na snazi. To obuhvaća i informacije o tomu s kim ćemo razmjenjivati Vaše osobne podatke, koliko ćemo ih dugo zadržati i koja su Vaša prava u pogledu njihove obrade.

 1. Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

  Tvrtka je odgovorni nadzornik podataka, to jest, ono je subjekt koji prikuplja Vaše osobne podatke i odlučuje o tomu zašto i na koji način treba obraditi Vaše osobne podatke.

  Ako je veći broj tvrtki grupacije Leggett & Platt odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka, odgovarajuća Osoba za kontakt po pitanju privatnosti proslijedit će Vaš upit relevantnoj tvrtki Grupacije Leggett & Platt koja je prvenstveno odgovorna. Obično je to ona tvrtka Grupacije Leggett & Platt kojoj ste izravno podnijeli prijavu za posao. Ljubazno Vas molimo da sve eventualne upite koje imate uputite izravno osobi za kontakt iz Odjeljka 10.

 2. Koje osobne podatke prikupljamo?

  Prikupljamo sljedeće vrste Vaših osobnih podataka u svezi s Vašom prijavom za posao:

  • Osobne podatke (npr. Vaše prezime, ime, adresu, datum rođenja, spol, broj telefona, e-adresu i fotografiju)
  • podatke o obrazovanju (npr. povijest Vašeg obrazovanja, relevantne vještine i diplome)
  • podatke o radnom iskustvu (npr. povijest Vaših radnih mjesta i relevantno iskustvo) te
  • podatke o pravim pitanjima (npr. Vaša radna ili boravišna dozvola).

  U praksi ne prikupljamo nikakve osjetljive Osobne podatke o Vama (primjerice, podatke o zdravstvenom stanju, rasnoj ili etničkoj pripadnosti ili političkim stavovima). Ako bude potrebna obrada takvih osjetljivih osobnih podataka u svrhe Vašeg procesa zapošljavanja (primjerice, kada moramo znati za sve eventualne hendikepe da bismo Vam mogli omogućiti prikladno radno mjesto), obrađivat ćemo takve osjetljive osobne podatke samo uz strogu sukladnost s primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

  Općenito gledano, prikupljat ćemo gore navedene osobne podatke izravno od Vas (primjerice, kada nam pružite te podatke kao dio svoje prijave za posao, svojeg životopisa ili tijekom razgovora za posao). U određenim ćemo scenarijima Vaše osobne podatke prikupljati i iz drugih izvora, kao što su pisma preporuke Vaših bivših poslodavaca, podaci o provjeri radnog staža kada je to zakonski opravdano ili javni podaci. U tom ćemo slučaju to učiniti u strogoj sukladnosti s primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

 3. U koje svrhe prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke?

  Prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

  • otvaranje i održavanje Vašeg osobnog spisa o zapošljavanju te upravljanje i ocjena Vaše prijave za posao (primjerice, evaluacija i potvrda Vaše prikladnosti za položaj za koji ste se prijavili);
  • evidencija, analiza i poboljšanje našeg procesa zapošljavanja (primjerice, čuvanjem statistike o zapošljavanju);
  • ispunjavanje zakonskih obveza (primjerice, financijskih i upravnih obveza ili provjera Vaše kvalificiranosti za posao);
  • unutarnje ili vanjske istrage, kada je neophodno procijeniti, spriječiti ili poduzeti potrebne mjere u pogledu nezakonitih radnja, sumnje u prijevaru, situacija koje uključuju potencijalne prijetnje za sigurnost bilo koje osobe ili naše imovine;
  • utvrđivanje, izvršenje ili obrana od pravnih tužbi.
 4. Tko ima pristup Vašim Osobnim podatcima?

  U cilju upravljanja procesom Vašeg zapošljavanja Vaše ćemo osobne podatke interno razmjenjivati s članovima odjela ljudskih resursa, voditeljima razgovora za posao i rukovoditeljima u odjelima s nepopunjenim radnim mjestima, a u svakom od tih slučajeva samo onda kada je pristup Vašim osobnim podatcima neophodan za njihovo obnašanje svojih uloga.

  Osim toga te isključivo kada je to neophodno za ispunjavanje gore navedenih svrha, Vaše ćemo Osobne podatke otkriti i sljedećim primateljima ili kategorijama primatelja, ovisno o svakom pojedinom slučaju:

  • agentima trećih strana, davateljima usluga i savjetnicima (primjerice, u svezi s IT uslugama, procjenom sukladnosti, provjerama Vaše povijesti, liječničkim pregledima, isplatama, pravnim savjetima ili poštanskim uslugama);
  • tijelima za provedbu zakona, vladinim tijelima ili sudovima, kada je to neophodno za sukladnost s primjenjivim zakonima.

  Nećemo otkrivati Vaše osobne podatke nikakvim trećim stranama koje nisu ovlaštene da ih obrađuju.

 5. Po kojoj pravnoj osnovi obrađujemo Vaše osobne podatke?

  Koristimo se sljedećom pravnom osnovom za obradu Vaših Osobnih podataka:

  • Vašom privolom, kada je to potrebno i u skladu s primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. U tom ćemo slučaju od Vas zasebno tražiti privolu;.
  • kada nam je obrada neophodna za donošenje odluke o tomu hoćemo li Vas zaposliti;
  • sukladnost s pravnim obvezama kojima podliježemo (primjerice, kada smo zakonom obvezani da provjerimo Vašu radnu i boravišnu dozvolu);
  • Za neke smo položaje dužni zatražiti podatke o kaznenim kažnjavanjima i prekršajima. Kada je to slučaj, to ćemo učiniti samo zato što moramo izvršiti svoje obveze i provoditi konkretna prava u pogledu zapošljavanja; te
  • kada je obrada neophodna za naše legitimne interese (kao što je zaštita od pretrpljenja štete sprječavanjem ili otkrivanjem nezakonitih radnja, utvrđivanje, ostvarivanje ili obrana od pravnih tužbi ili analiza i poboljšanje našeg procesa zapošljavanja), osim ako analizom svakog pojedinog slučaja ne utvrdimo da nad našim legitimnim interesima prednost imaju Vaši interesi ili temeljna prava i slobode.
 6. Gdje će se obrađivati Vaš osobni podatci?

  Vaši se Osobni podatci mogu obrađivati i unutar i izvan Europske unije („EU”) i Europskog gospodarskog prostora („EGP”) u Grupaciji Leggett & Platt.

  Imajte na umu da države članice EU-a / EGP-a i druge države sve imaju različite zakone o zaštiti osobnih podataka. Kada se Vaši osobni podatci prenose iz Vaše vlastite države u neku drugu državu, moguće je da se u državi u koju se Vaši podatci prenose razlikuju (ili slabije štite) zakoni i pravila o zaštiti Osobnih podataka od onih u Vašoj matičnoj državi. Primjerice, okolnosti u kojima tijela za provedbu zakona smiju pristupati osobnim podatcima mogu se razlikovati od jedne do druge države.

  Ako imate prebivalište u EU-u ili EGP-u, a Vaši se osobni podatci prenose izvan EU-a ili EGP-a, pobrinut ćemo se da primatelj Vaših osobnih podataka osigura adekvatnu razinu zaštite podataka, poglavito provedbom odgovarajućih jamstava kao što Standardnim ugovornim odredbama EU-a.

 7. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

  Tvrtka provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti osmišljene za zaštitu osobnih podataka od nenamjernog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjene, pristupa, otkrivanja ili uporabe. Svi su naši zaposlenici i ugovorni partneri vezani obvezom čuvanja u tajnosti i smiju obrađivati Vaše osobne podatke samo na temelju načela „moram znati”.

 8. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

  Nećemo zadržavati Vaše osobne podatke dulje od neophodnog razdoblja potrebnog za svrhe u koje smo ih i prikupili ili za izvršavanje svojih pravnih obveza. Nakon toga ćemo izbrisati Vaše osobne podatke.

  Ako Vaša prijava za posao bude neuspješna, zadržat ćemo Vaše osobne podatke u spisu do 6 mjeseci nakon Vašeg primitka obavijesti o našoj odluci u svrhe legitimnih interesa (npr. radi dokazivanja sukladnosti sa zakonima ako to bude potrebno). Ako Vaša prijava za posao bude uspješna, Vaše ćemo osobne podatke prikupljene tijekom procesa zapošljavanja prenijeti u Vaš kadrovski spis i zadržati tijekom Vašeg zaposlenja. Ako Vaša prijava za posao bude neuspješna, a mi zaželimo zadržati Vaše osobne podatke radi budućih poslovnih ponuda, izričito ćemo od vas zatražiti privolu za zadržavanje Vaših podataka kroz razdoblje dulje od 6 mjeseci.

 9. Koja su vaša prava u pogledu Vaših osobnih podataka?

  U mjeri u kojoj to dopuštaju primjenjivi zakoni i propisi o zaštiti podataka vi imate sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka:

  • zatražiti ažuriranje ili ispravak svojih osobnih podataka da oni uvijek budu točni;
  • dobiti svoje osobne podatke u elektroničkom formatu;
  • zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako više nisu potrebni za gore navedene svrhe
  • ograničiti obradu svojih osobnih podataka u određenim okolnostima, primjerice, nakon što osporite točnost svojih osobnih podataka, tijekom razdoblja koje nam omogućuje da provjerimo njihovu točnost;
  • povući svoju privolu u bilo kojem trenutku kada se Vaši osobni podatci obrađuju uz Vašu privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade utemeljene na privoli prije njezina povlačenja.

  U slučaju da i u mjeri kojoj mi obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših legitimnih interesa navedenih u Odjeljku 5., imate pravo uložiti prigovor na obradu iz konkretnih razloga povezanih sa svojom određenom situacijom. U takvom slučaju nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako nemamo uvjerljive legitimne razloge za njihovu obradu koji imaju prednost nad Vašim interesima, pravima i slobodama ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu od pravnih tužbi.

  Gore navedena prava možete ostvariti ako pošaljete zahtjev osobi za kontakt po pitanju zapošljavanja ili osobi za kontakt iz Odjeljka 10. u nastavku, u kojemu ćete navesti svoje ime i prezime, tvrtka grupacije Leggett & Platt kojoj ste podnijeli prijavu za posao, svoju adresu e-pošte i opis svojeg zahtjeva.

  Ako vjerujete da nismo djelovali u skladu sa svojim obvezama iz primjenjivih zakona i propisa o zaštiti podataka, imate pravo uložiti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

 10. Kako možete kontaktirati s nama?

  Imate li ikakvih pitanja o ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti pri zapošljavanju ili načinu na koji se mi koristimo Vašim osobnim podatcima, obratite se našem timu za privatnost i zaštitu podataka na adresu privacy@leggett.com.

  Također se možete obratiti tvrtki na adresu:

  L&P Automotive Europe Headquarters GmbH
  Attn: Data Protection Officer
  Frankenstrasse 150A
  90461 Nürnberg
  Njemačka

  ili

  Leggett & Platt, Incorporated
  Attn: Associate General Counsel – Privacy & Data Protection
  No. 1 Leggett Road
  Carthage, Missouri 64836
  SAD