Skip to main content

Munkaerő-felvételi Adatvédelmi Nyilatkozat

EU és EGT és Svájc és Egyesült Királyság

Hatálybalépés Napjára: 2020. augusztus

Munkaerő-felvételi tevékenységeinek keretében a Leggett & Platt, Incorporated és annak EU-ban, EGT-ben (Európai Gazdasági Térség), Svájcban és az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező vállalatai (ezeket együttesen említve a Vállalat, „Leggett & Platt”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) gyűjti és feldolgozza az Ön személyes információit (azaz olyan adatokat, amelyek egy bizonyos személyhez köthetőek/tulajdoníthatóak, „Személyes Adatok”). Az Ön adatbiztonsága és Személyes Adatainak védelme nagyon fontos számunkra.

A jelen Munkaerő-felvételi Adatvédelmi Nyilatkozat Önt az állásra pályázóként arról tájékoztatja, hogy miért és hogyan dolgozzuk fel az Ön Személyes Adatait az álláspályázata során és azt követően, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások szigorú normáinak megfelelően. Ez magában foglal tájékoztatást arról, hogy kivel osztjuk meg az Ön Személyes Adatait, mennyi ideig őrizzük meg azokat, és mik az Ön jogai a feldolgozással kapcsolatban.

 1. Ki felelős az Ön Személyes Adatainak feldolgozásáért?

  A Vállalat a felelős adatkezelő, ami azt jelenti, hogy ez a jogi személy, amely az Ön Személyes Adatait gyűjti és dönt arról, hogy miért és hogyan dolgozza fel az Ön Személyes Adatait.

  Ha egynél több Leggett & Platt vállalat felelős az Ön Személyes Adatainak feldolgozásáért, az érintett Adatvédelmi Kapcsolattartó Személy továbbítani fogja az Ön megkeresését az illetékes Leggett & Platt Csoport vállalatnak, amely elsődlegesen felelős. Jellemzően ez az a Leggett & Platt Csoport vállalat lesz, amelynél Ön közvetlenül pályázott. Arra kérjük, szíveskedjen bármely megkereséssel közvetlenül ahhoz a kapcsolattartóhoz fordulni, akit a 10. pontban megjelöltünk.

 2. Milyen Személyes Adatokat gyűjtünk?

  Az alábbi típusú Személyes Adatait gyűjtjük a pályázatával kapcsolatban:

  • Személyes információ (pl. a vezetékneve, keresztneve, címe, születési dátuma, neme, telefonszáma, e-mail címe és fényképe)
  • Tanulmányi információ (pl. a tanulmányi előmenetele, vonatkozó képesítései és diplomái)
  • Munkával kapcsolatos információ (pl. korábbi munkahelyei és vonatkozó tapasztalata)
  • Információ jogi kérdésekkel kapcsolatban (pl. munkavállalási vagy tartózkodási engedélye)

  Kialakult gyakorlatunk szerint nem gyűjtünk semmilyen érzékeny Személyes Adatot Önről (például egészségre, faji vagy etnikai származásra, vagy politikai véleményekre vonatkozó adatokat). Ha ilyen érzékeny Személyes Adatokat szükséges feldolgoznunk az Önnel történő munkaerő-felvételi folyamat céljára (például ahol tudnunk kell bármely korlátozottságról, hogy biztosítani tudjuk a megfelelő munkahelyi környezetet), ilyen érzékeny Személyes Adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak szigorúan megfelelve fogunk feldolgozni.

  Általánosságban a fent említett Személyes Adatokat fogjuk gyűjteni közvetlenül Öntől (például amikor Ön ezt az információt a pályázati kérelme részeként, az önéletrajzában, vagy egy interjú során adta meg). Bizonyos esetekben be fogjuk szerezni Ön Személyes Adatait más forrásokból, például korábbi munkáltatók által adott referenciákat, háttérellenőrzést végző szolgáltatóktól származó információt, amennyiben ez jogilag indokolt, vagy közérdekű információt. Amennyiben ez történik, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak szigorúan megfelelve fogunk eljárni.

 3. Milyen célokra gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön Személyes Adatait?

  Az Ön Személyes Adatait alábbi célokra gyűjtjük és dolgozzuk fel:

  • Hogy létrehozzuk és vezessük az Ön személyes munkaerő-felvételi aktáját, valamint hogy kezeljük és elérjük a pályázatát (például a pozícióra való alkalmasságának értékelésére és megállapítására, amelyet megpályázott);
  • Hogy dokumentáljuk, elemezzük, és javítsuk a munkaerő-felvételi folyamatunkat (például az által, hogy munkaerő-felvételi statisztikát vezetünk);
  • Hogy megfeleljünk a jogi kötelezettségeknek (például pénzügyi és adminisztratív kötelezettségek, vagy a munkavállalásra való alkalmasságának ellenőrzése);
  • Belső vagy külső kivizsgálások céljára, ahol az szükséges cselekmények felmérésére, megakadályozására, vagy megtételére törvényellenes tevékenységekkel, gyanított csalással, bármely személyt vagy a vagyonunk biztonságát esetlegesen veszélyeztető helyzetekkel kapcsolatban;
  • Hogy jogi követeléseket megállapítsunk, végrehajtsunk, vagy azok ellen védekezzünk.
 4. Kinek van hozzáférése az Ön Személyes Adataihoz?

  A munkaerő-felvételi folyamatának kezelése érdekében a vállalaton belül meg fogjuk osztani az Ön Személyes Adatait a humán erőforrási osztály tagjaival, a munkaerő-felvételi folyamatban interjúvolóként közreműködőkkel és az álláslehetőséget kínáló osztályok vezetőivel, és minden esetben kizárólag akkor, ha az Ön Személyes Adataihoz való hozzáférés szükséges a feladataik ellátásához.

  Ezen túlmenően, és csak akkor, ha az szükséges a fent említett célok megvalósításához, az Ön Személyes Adatait közölni fogjuk az alábbi címzettekkel vagy címzettek kategóriáival, az adott esettől függően:

  • Külső megbízottak, szolgáltatók és tanácsadók (például informatikai szolgáltatásokkal, megfelelőségi felmérésekkel, háttérellenőrzésekkel, orvosi vizsgálatokkal, kifizetésekkel, jogi tanácsokkal, vagy postai szolgáltatásokkal kapcsolatosan);
  • Bűnüldöző szervek, kormányzati hatóságok, vagy bíróságok, ahol az szükséges a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

  Nem fogjuk közölni az Ön Személyes Adatait egyetlen olyan féllel sem, akit nem hatalmaztak fel azok feldolgozására.

 5. Milyen jogi alapon dolgozzuk fel az Ön Személyes Adatait?

  Az alábbi jogi alapot alkalmazzuk az Ön Személyes Adatainak feldolgozásánál:

  • Az Ön hozzájárulása, ahol ez kötelező a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások értelmében; ilyen esetben külön kérni fogjuk az Ön hozzájárulását;
  • Ahol a feldolgozásra annak eldöntése érdekében van szükségünk, hogy létesítsünk-e munkaviszonyt Önnel;
  • Megfelelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek (például ahol jogilag kötelesek vagyunk arra, hogy ellenőrizzük az Ön munkavállalási és tartózkodási engedélyét);
  • Egyes feladatoknál kötelesek vagyunk információt szerezni büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozóan. Ahol ez az eset áll fenn, ezt csak azért fogjuk megtenni, mert erre szükségünk van a kötelezettségeink teljesítése és a munkaviszonnyal kapcsolatos specifikus jogaink gyakorlása érdekében; és
  • Ahol a feldolgozás a jogos érdekeink miatt szükséges (például ahhoz, hogy megvédjük magunkat károk ellen az által, hogy törvényellenes tevékenységeket megakadályozunk vagy észlelünk, hogy jogi követeléseket megállapítsunk, érvényesítsünk, vagy azok ellen védekezzünk, vagy ahhoz, hogy elemezzük és javítsuk a munkaerő-felvételi folyamatainkat), kivéve, ha egy eseti felmérésben megállapítjuk, hogy az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai kerülnek előtérbe a mi érdekeinkkel szemben.
 6. Hol kerülnek feldolgozásra az Ön Személyes Adatai?

  Az Ön Személyes Adatait a Leggett & Platt Csoport feldolgozhatja az Európai Unió („EU”) és az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén belül, vagy azon kívül.

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az EU / EGT Tagállamoknak és más országoknak eltérő jogszabályai vannak a személyes adatok védelmére vonatkozóan. Amikor az Ön személyes adatait az Ön saját országából továbbítják egy másik országba, az Ön személyes adatait védő jogszabályok és szabályok az Ön tartózkodási országához képest eltérőek (vagy kevesebb védelmet nyújtóak) lehetnek abban az országban, ahová az Ön információját továbbítják. Például országonként változóak lehetnek a körülmények, amelyek között a bűnüldöző szervek hozzáférhetnek a személyes adatokhoz.

  Ha Ön az EU vagy EGT lakosa, és az Ön Személyes Adatait az EU vagy EGT területén kívülre továbbítják, biztosítani fogjuk, hogy a Személyes Adatok címzettje gondoskodik kielégítő szintű adatvédelemről, különösképpen megfelelő védelmi keretrendszer bevezetésével, mint például az EU általános szerződéses záradékait.

 7. Hogyan védjük az Ön Személyes Adatait?

  A Vállalat megfelelő műszaki és szervezeti védelmi intézkedéseket tart fenn, amelyek arra hivatottak, hogy az Ön Személyes Adatait védjék véletlen, törvénybe ütköző, vagy jogosulatlan megsemmisítéstől, elvesztéstől, módosítástól, hozzáféréstől, közléstől, vagy felhasználástól. Minden alkalmazottunkra és szerződéses partnerünkre titoktartási kötelezettség vonatkozik, és kizárólag a „szükséges ismeret” elve alapján dolgozhatják fel az Ön Személyes Adatait.

 8. Mennyi ideig tartjuk meg Ön Személyes Adatait?

  Nem fogjuk az Ön Személyes Adatait annál hosszabb ideig megőrizni, amennyi azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyekhez az adatokat gyűjtöttük, illetve a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez. Ezt követően törölni fogjuk az Ön Személyes Adatait.

  Ha az álláspályázata sikertelen, az Ön Személyes Adatait maximum 6 hónapig őrizzük meg a nyilvántartásunkban attól számítva, hogy Önt értesítettük a döntésünkről a jogos érdekek céljaira (pl. a törvényi megfelelőség bizonyításához, szükség esetén). Ha az álláspályázata sikeres, a munkaerő-felvételi folyamat során beszerzett Személyes Adatait átvezetjük az Ön személyi aktájába, és megőrizzük a munkaviszonya ideje alatt. Ha az álláspályázata sikertelen, és szeretnénk megtartani az Ön Személyes Adatait, hogy későbbi álláslehetőségeknél figyelembe vehessük, akkor kifejezett hozzájárulását fogjuk kérni az adatainak megőrzésére a 6 hónapos időszakon túl.

 9. Mik az Ön jogai a Személyes Adatai tekintetében?

  A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások értelmében megengedett mértékig, Önnek joga van az alábbiakra a Személyes Adataival kapcsolatban:

  • Az Ön Személyes Adatainak frissítését vagy helyreigazítását kérni, hogy azok mindig helytállóak legyenek;
  • Megszerezni az Ön Személyes Adatait elektronikus formátumban;
  • Az Ön Személyes Adatainak törlését kérni, ha azokra a továbbiakban már nincs szükség a fent jelölt célokra;
  • Az Ön Személyes Adatainak feldolgozását korlátozni bizonyos körülmények között, például ahol kifogásolta a Személyes Adatainak helytállóságát, arra az időtartamra, amelyre szükségünk van, hogy azok helytállóságát megállapíthassuk;
  • Bármikor visszavonja a hozzájárulását ott, ahol az Ön Személyes Adatai a hozzájárulása mellett kerülnek feldolgozásra, anélkül, hogy az kihatással lenne a feldolgozás jogszerű voltára, amely annak visszavonása előtt hozzájáruláson alapul.

  Abban az esetben, és az Ön Személyes Adatainak a jogos érdekeink alapján általunk történő feldolgozásának mértékéig terjedően - az 5. pontban meghatározottak szerint -, Önnek jogában áll ellenezni a feldolgozást az adott helyzetéhez kapcsolódó specifikus indokkal. Ilyen esetben a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni az Ön Személyes Adatait, kivéve, ha olyan meggyőző jogos indokaink vannak, amelyek előtérbe kerülnek az Ön érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, vagy ahhoz, hogy jogi követeléseket megállapítsunk, érvényesítsünk, vagy védekezzünk.

  Ön a fent említett jogokat gyakorolhatja úgy, hogy kérelemmel fordul a munkaerő-felvételi kapcsolattartóhoz, vagy az alábbi 10. pontban meghatározott kapcsolattartóhoz fordul és megadja a nevét, a Leggett & Platt vállalatot, amelynél pályázott, az e-mail címét és a kérelme leírását.

  Ha úgy gondolja, hogy nem feleltünk meg a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások szerinti kötelezettségeinknek, Önnek jogában áll panaszt benyújtani egy illetékes adatvédelmi hatósághoz.

 10. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

  Ha kérdései vannak a jelen Munkaerő-felvételi Adatvédelmi Nyilatkozatról, vagy arról, hogy hogyan használjuk fel a Személyes Adatait, kérjük, forduljon az Adatbiztonsági és Adatvédelmi csapathoz: privacy@leggett.com.

  A Vállalatnak ezen a címen is írhat:

  L&P Automotive Europe Headquarters GmbH
  Attn: Data Protection Officer
  Frankenstrasse 150A
  90461 Nürnberg
  Németország

  vagy

  Leggett & Platt, Incorporated
  Attn: Associate General Counsel – Privacy & Data Protection
  No. 1 Leggett Road
  Carthage, Missouri 64836
  USA